Riot Games sẽ giảm lượng vàng Lính Xe?

Nhằm chuẩn bị về Tiền Mùa Giải 2021, đại diện của Riot Games đã công bố nhiều thông tin quan trọng. Theo đó, trọng tâm của lần update lần này đó là cửa hàng và trang bị. Thay vì những món item Mythic được thêm vào game, Riot Games sẽ giảm sức ảnh hưởng đối …